Polskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego powstało w marcu 2017 roku.
Wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000669837 – początkowo jako Polish Deaf Bowling Association (działaliśmy jedynie na rzecz graczy niesłyszących).
Szybko się jednak okazało, że potrzeby polskiego bowlingu są znacznie większe, że wsparcia potrzebuje całe środowisko, w różnych obszarach.

Dlatego właśnie postanowiliśmy zacząć od początku, od podstaw, od budowania fundamentów z dziećmi i młodzieżą. Nie przestaliśmy jednak pracować z dorosłymi i osobami niesłyszącymi.

Organizacja podejmuje starania i kierunkuje swoje wysiłki na wszelkie działania przyczyniające się do upowszechniania bowlingu i poprawy dostępności tej dyscypliny sportu dla wszystkich zainteresowanych.
Pracujemy nad pozyskiwaniem sponsorów i dotacji, które pozwolą naszym beneficjentom na zminimalizowanie kosztów nauki bowlingu, treningów i uczestnictwa w zawodach.
Organizujemy turnieje, obozy sportowe, warsztaty i szkolenia – wszystko co pozwala zawodnikom osiągać coraz to nowe sukcesy w bowlingowej karierze i przyczynia się do ciągłego podnoszenia umiejętności sportowych.

Każdy stając się członkiem PSBS korzysta ze wszystkich naszych programów za darmo lub w bardzo atrakcyjnych cenach.
Chcemy również współpracować ze wszystkimi klubami i organizacjami bowlingowymi, które wyrażą taką chęć.
Naszym celem jest stworzenie w przyszłości Ogólnopolskiego Ośrodka Szkoleniowego Bowlingu Sportowego gdzie nauka będzie bezpłatna.

STRUKTURA I STATUT

ZARZĄD

Polskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego

Krzysztof Augustowski

Wioletta Augustowska

Polskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego

Sławomir Bałdyga

KOMISJA REWIZYJNA

Polskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego

Ilona Urbańska

Polskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego

Mateusz Woliński

 

Statut Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Bowlingu Sportowego

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej PSBS.
W kontaktach z zagranicznymi podmiotami i organizacjami Stowarzyszenie ma prawo używać angielskiego tłumaczenia swojej nazwy: Polish Sport Bowling Association.
Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną i samodzielnie kształtującą swój program.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock.
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza terenem kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie, ustawy ?Prawo o stowarzyszeniach?, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ?o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych, a także innych organizacji w kraju i na świecie o podobnym profilu działalności.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cel i środki działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań pożytku publicznego, takich jak:

 • propagowanie gry w bowling,
 • działanie na rzecz promocji i rozwoju bowlingu sportowego,
 • wspieranie działalności i rozwoju polskich klubów bowlingowych,
 • inspirowanie, tworzenie i budowa szkoleniowych obiektów bowlingowych,
 • propagowanie aktywnych form kultury fizycznej,
 • rozwój sportu masowego i wyczynowego osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych i niesłyszących,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży, osób starszych i osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 • działalność w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, a także dorosłych i niepełnosprawnych słuchowo
 • organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez towarzyszących w kraju i za granicą,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i stwarzanie warunków do osiągania wysokich wyników sportowych,
 • prowadzenie działalności rekreacyjnej,
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z pokrewnymi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą,
 • współpraca z władzami samorządowymi oraz wojewódzkimi i centralnymi celem krzewienia kultury fizycznej.

§ 6

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §5 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
  Działania wymienione w §8 mogą być prowadzone zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie ? w zależności od pozyskanych dofinansowań na te działania.
 2. Przychód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §5.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.
 2. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również członków Stowarzyszenia, którzy go tworzą.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w Stowarzyszeniu.
  W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi Stowarzyszenie jest reprezentowane przez członka organu kontroli wewnętrznej, czyli Komisji Rewizyjnej lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zebrania członków.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Nauczanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym również niepełnosprawnych słuchowo, gry w bowling.
 2. Organizację zawodów i imprez sportowych związanych z bowlingiem oraz imprez towarzyszących w kraju i za granicą.
 3. Udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia w kraju i za granicą.
 4. Dofinansowywanie wybranych zadań w działalności klubów bowlingowych.
 5. Prowadzenie działalności w dziedzinie sportu amatorskiego.
 6. Prowadzenie działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i doszkalania zawodników, trenerów i instruktorów bowlingu, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
 9. Organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo ? sportowych.
 10. Organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży,
 11. Zapewnianie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu.
 12. Współpracę ze szkołami i władzami oświatowymi, a także władzami samorządowymi.
 13. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z odpowiednimi organizacjami sportowymi mającymi siedzibę w kraju, a także za granicą.
 14. Pozyskiwanie dofinansowań, darczyńców i inwestorów w celu stworzenia centralnego ośrodka szkoleniowego bowlingu sportowego dla dzieci i młodzieży, a także osób niesłyszących.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację, posiadają pisemne poparcie co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (tzw. wprowadzających) i zostaną zaakceptowane przez Zarząd.
  Osoby małoletnie, do 16 roku życia muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
  Osoby małoletnie między 16 a 18 rokiem życia mogą zostać członkami zwyczajnymi po złożeniu pisemnej deklaracji, przedstawieniu pisemnego poparcia co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia i przyjęciu przez Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i która przez pomoc materialną, organizacyjną lub fizyczną udzieloną dla Stowarzyszenia przyczynia się do realizacji jego celów.
  Kandydat na członka wspierającego, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości przez siebie zadeklarowanej, musi być również zaakceptowany przez Zarząd.
  Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w sposób wyjątkowy zasłużyła się dla rozwoju bowlingu w Polsce.
  Członkiem honorowym zostaje się na wniosek członków Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu kandydatury przez Walne Zebranie Członków.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym.
  Małoletni członkowie zwyczajni, do 16 roku życia nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
  Małoletni członkowie między 16 a 18 rokiem życia posiadają bierne i czynne prawo wyborcze ale w władzach Stowarzyszenia do których zostaną wybrani większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
 2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego , oraz głosu stanowiącego.
 3. Wszyscy członkowie mają prawo do:
  • zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
  • uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Stowarzyszenia, które są do nich adresowane
  • uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie;
  • reprezentowania Stowarzyszenia w zewnętrznych zawodach sportowych;
  • korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd;
  • korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

§ 12

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
  • troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
  • dbać o sprzęt i urządzenia Stowarzyszenia,
  • brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
  • regularnie opłacać składki członkowskie,
  • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • godnie reprezentować Stowarzyszenie.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu
 3. rozwiązania Stowarzyszenia
 4. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić, jeżeli członek:
  • nie spełnia wymagań statutowych,
  • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  • działa na szkodę Stowarzyszenia,
 5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
  Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia i ich organizacja

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany zgodnie z głosowaniem nad wyborem funkcjonującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej według ilości zdobytych głosów. Kolejna osoba z najwyższą ilością głosów staje się członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
  Jeżeli czynność ta będzie niemożliwa z powodu braku następnych, wyłonionych w wyborach kandydatów, wtedy Zarząd ma prawo samodzielnego wyboru i dokooptowania do władz Stowarzyszenia dowolnego, wybranego przez siebie członka Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 pkt.3;
  4. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
  5. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
  6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  • z własnej inicjatywy
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • na wniosek 3/4 liczby członków Stowarzyszenia
 4. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
 5. Sposób zwoływania Walnego Zebrania Członków ? Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków musi być umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Powiadamianie Członków o zebraniu następuje poprzez wysyłanie SMS informacyjnych (bez konieczności potwierdzania).

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
  • w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
  • w drugim terminie ? bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Warunkiem ważności wszystkich pozostałych uchwał Walnego Zebrania Członków jest:
  • w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
  • w drugim terminie ? bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
   Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 18

 1. Zarząd składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes oraz dwóch v-ce prezesów.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa. W przypadku równej ilości głosów ?za? i głosów ?przeciw przeważa głos Prezesa.
 6. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany uchwałą v-ce prezes.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 4. Określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
 5. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 8. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 9. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków w tym z przewodniczącego i jednego zastępcy.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
 6. Ważność uchwał Komisji Rewizyjnej wymaga współdziałania przewodniczącego i jego zastępcy.

§ 21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 4. Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 22

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  • Upływu kadencji;
  • Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  • Zrzeczenia się udziału w tych organach;
  • Odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
Jeżeli czynność ta będzie niemożliwa z powodu braku następnych, wyłonionych w wyborach kandydatów, wtedy Zarząd ma prawo samodzielnego wyboru i dokooptowania do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dowolnego, wybranego przez Zarząd członka Stowarzyszenia.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:
  • darowizn, zapisów i spadków,
  • dotacji z organów rządowych, samorządu terytorialnego i innych instytucji,
  • majątku Stowarzyszenia,
  • ofiarności publicznej,
  • składek członkowskich,
  • odpłatnej działalności pożytku publicznego ? §6, §7
  • oraz innych źródeł

§ 25

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Zarząd.
  Prezes upoważniony jest do samodzielnego działania z ramienia Zarządu.
  Z ramienia Zarządu może również działać dowolnych dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd. Prezes upoważniony jest do samodzielnego działania z ramienia Zarządu.
  Z ramienia Zarządu może również działać dowolnych dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga udziału w Walnym Zebraniu Członków co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób prowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes Zarządu.