Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /usr/home/polwedd/domains/psbs.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858 Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /usr/home/polwedd/domains/psbs.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862 Regulamin -

                                                   

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

„POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ŚLUBNEJ”

(Regulamin)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ŚLUBNEJ (Stowarzyszenie).

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§3

Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony.

§4

 1. Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne działające w branży ślubnej i reprezentujące jej wszystkie segmenty, a w szczególności te dotyczące:konsultantów ślubnych, dekoratorów, florystów, artystów, fotografów, filmowców, obiektów weselnych, restauracji, firm cateringowych, firm poligraficznych, firm transportowych, barmanów, cukierników, projektantów, makijażystów, fryzjerów, instruktorów tańca, animatorów, opiekunek, manufaktur oraz hoteli(Podwykonawcy).
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piastów.
 4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów określonych Regulaminem, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5

 1. Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej może posługiwać się skrótem swojej nazwy w postaci: PSBŚ.
 2. Stowarzyszenie używa wyróżniającego go znaku graficznego.

§6

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać nagrody lub wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym w działaniach na rzecz realizacji celów Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.               

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

 §7

Cele Stowarzyszenia:

 1. Wypracowanie rozwiązań zabezpieczających wszystkie segmenty branży ślubnej przed skutkami kryzysów lub potencjalnych zagrożeń utrudniających bądź uniemożliwiających funkcjonowanie
  i rozwój na rynku ślubnym;
 2. Wypracowanie rozwiązań pozwalających doprowadzić do pełnej profesjonalizacji wszystkich segmentów branży ślubnej;
 3. Sukcesywne i efektywne podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy, profesjonalizmu oraz jakości
  w świadczeniu usług przez członków Stowarzyszenia;
 4. Wzmocnienie pozycji rynkowej branży ślubnej w Polsce;
 5. Popularyzacja branży ślubnej w Polsce;
 6. Promowanie działalności Członków Stowarzyszenia;
 7. Wykształcenie wspólnych standardów działania przejawiających się w poszanowaniu etyki zawodowej oraz zasad uczciwej konkurencji;
 8. Wdrażanie dobrych zasad biznesowych, które będą chronić zarówno Podwykonawców, jak i ich klientów przed nieuczciwymi praktykami lub trudnymi sytuacjami;
 9. Opracowanie norm profesjonalnego postępowania i kodeksu etyki w branży ślubnej dla osiągnięcia najwyższych standardów oferowanych usług;
 10. Promocja polskiej branży ślubnej poza granicami kraju, w tym w szczególności aktywne budowanie relacji z międzynarodowymi podmiotami pokrewnym oraz udział członków Stowarzyszenia
  w międzynarodowych wydarzeniach ślubnych;
 11. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie ich funkcjonowania w branży ślubnej.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Utrzymywanie kontaktów z mediami w zakresie działania Stowarzyszenia;
 2. Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych/networking;
 3. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych działań rozwojowych i inspiracyjnych dla członków Stowarzyszenia;
 4. Organizowanie akcji charytatywnych;
 5. Organizowanie konkursów branżowych;
 6. Utrzymywanie kontaktów z organami i instytucjami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi;
 7. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących branży ślubnej;
 8. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia;
 9. Ustalenie podmiotów funkcjonujących na rynku branży ślubnej wraz z zebraniem opinii na temat ich działalności;
 10. Pozyskiwanie na rzecz działalności Stowarzyszenia środków finansowych i zasobów materialnych;
 11. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie ich funkcjonowania w branży ślubnej;
 12. Umożliwienie członkom Stowarzyszenia, poprzez sprawne przekazywanie informacji w ramach PSBŚ, uzyskania dostępu do najnowszych informacji branżowych z kraju oraz z zagranicy;
 13. Zapewnienie członkom Stowarzyszenia pomocy w zakresie konsultacji prawnych, etycznych oraz rozwiązywaniu sytuacji spornych wynikłych na gruncie realizowania usług na rynku branży ślubnej.

 

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

 

§9

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd.
 4. Kadencja organów władzy trwa 4 lata, z zastrzeżeniem postanowień 12 ust. 2 Regulaminu.
 5. Wybór do organów władzy odbywa się w głosowaniu jawnym.

[Walne Zebranie Członków ]

§10

 1. Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze, a raz na cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia wszystkich członków o terminie Walnego Zebrania Członków oraz miejscu i porządku obrad, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą zebrania, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej lub poprzez przesłanie w formie e-mailowej wszystkim członkom Stowarzyszenia informacji w przedmiotowym zakresie.
 3. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej powoła ogółu członków Stowarzyszenia. W przypadku nie zebrania się połowy ogółu członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zwoływane jest w drugim terminie, który Zarząd wyznacza nie później niż
  w ciągu dwóch miesięcy od pierwszego terminu. Walne Zebranie Członków w drugim terminie jest ważne, bez względu na liczbę obecnych na nim członków Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos wyłoniony spośród głosowania Członków Założycieli i Członków Honorowych. W przypadku równości również w tym trybie, decyduje głos wyłoniony spośród głosowania Członków Założycieli.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, nie późnej niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

§11

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu – z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Członków Założycieli, którzy automatycznie są członkami każdego istniejącego Zarządu i jeden z nich pełni zawsze funkcję jego Prezesa,
 3. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
 4. uchwalanie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem 25,
 5. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członków ze Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w zakresie doskonalenia zawodowego członków Stowarzyszenia.
 7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 8. Członkowie Zwyczajni,
 9. Członkowie Założyciele,
 10. Członkowie Honorowi,
 11. zaproszeni przez Zarząd goście z głosem doradczym.

[Zarząd]

§12

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz zapewnia realizację celów wskazanych w Regulaminie.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków, w tym: Prezes, 2 Wiceprezesów oraz Członkowie Zarządu – z zastrzeżeniem, że:
 3. w skład Zarządu każdej kadencji automatycznie wchodzą wszyscy Członkowie Założyciele,
  a jeden z nich zawsze piastuje urząd Prezesa. Każdorazowego wyboru Prezesa Zarządu dokonują wyłącznie Członkowie Założyciele ze swojego grona, zwykłą większością głosów,
 4. Członek Honorowy wchodzi w skład Zarządu kadencji następującej po kadencji, w trakcie której zostało mu nadane członkostwo honorowe.
 5. Skład Zarządu Stowarzyszenia pierwszej kadencji powołują wyłącznie Członkowie Założyciele. Również oni są wyłącznie uprawnieni do dokonywania zmian w Zarządzie pierwszej kadencji.
 6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia kolejnych kadencji, powoływani są zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub z inicjatywy ¼ członków Stowarzyszenia – z zastrzeżeniem postanowień 12 ust. 2 powyżej.
 7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia powoływani są na czteroletnie indywidualne kadencje. Ilość kadencji Członków Zarządu nie jest ograniczona.
 8. Członek Zarządu może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w przypadku niewywiązywania się z powierzonych mu obowiązków lub
  w przypadku rażącej niegospodarności – z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Członków Założycieli, Członków Honorowych oraz członków Zarządu pierwszej kadencji, których wybierają i odwołują wyłącznie Członkowie Założyciele.
 9. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji, składając Zarządowi pisemną rezygnację.
 10. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze dokooptowania. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu. Dokooptowani członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 11. Postanowienia ust. 8 powyżej nie mają zastosowania do pierwszej kadencji Zarządu.

§13

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

 1. Określanie kierunków i planów działań Stowarzyszenia,
 2. Podejmowanie inicjatyw na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 5. Prowadzenie rachunkowości i spraw administracyjnych Stowarzyszenia,
 6. Współpraca z innymi organizacjami, podmiotami, osobami i instytucjami,
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 8. Prowadzenie spraw członkowskich,
 9. Zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
 10. Uchwalanie wszelkich regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
 11. Uchwalanie wysokości wpisów oraz składek członkowskich,
 12. Przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwykłych w drodze uchwały Zarządu,
 13. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału obowiązków pomiędzy Członków Zarządu,
 14. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 15. Zgłaszanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie nadania członkostwa honorowego konkretnemu członkowi Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej.
 16. Podejmowanie uchwały w przedmiocie o którym mowa w paragrafie 6.2

§14

 1. Zarząd jest upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, upoważnieni są Prezes i jeden z Wiceprezesów działający łącznie.

§15

 1. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa.
 5. W przypadku, w którym Prezes nie może wykonywać swoich funkcji określonych w ust. 1-4 powyżej, obowiązki oraz prawa przez niego wykonywane i określone w niniejszym paragrafie, przejmuje jeden z Wiceprezesów.

§15

 1. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania czynności.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
 3. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 4. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 5. zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
 6. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 7. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł.

 

Rozdział IV

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu

 §17

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. Członków Założycieli,
 3. Członków Zwyczajnych,
 4. Członków Honorowych.
 5. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która działa w branży ślubnej jako Podwykonawca – z zastrzeżeniem postanowień 18poniżej.
 6. Członkami Założycielami są:
 7. Agnieszka Winnicka,
 8. Katarzyna Demale,
 9. Anna Matusiak-Rześniowiecka.
 10. Członkiem Honorowym może zostać członek Stowarzyszenia, szczególnie zasłużony w realizacji celów Stowarzyszenia Polskiej Branży Ślubnej. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie Członków, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§18

 1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zobowiązana jest:
 2. wykazać, że prowadzi działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG lub wpisu do KRS) jako Podwykonawca w branży ślubnej przez okres minimum 2 lat,
 3. przedstawić co najmniej 3 zrealizowane przezeń projekty z branży ślubnej w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 4. uzyskać rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia,
 5. przedstawić co najmniej 3 listy referencyjne od swoich 3 klientów.
 6. Osoba spełniająca wszystkie kryteria wskazane w ust. 1 powyżej, składa Zarządowi deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia (aktualny wzór dokumentu SPBŚ zamieszcza m.in. na swojej stronie internetowej lub na wniosek osoby ubiegającej się o członkostwo przekazuje e-mailowo) oraz przesyła, na warunkach wskazanych w ww. dokumencie, na adres e-mailowy Stowarzyszenia o nazwie: stowarzyszenie@gmail.comprojekty, o których mowa w ust. 1 pkt b) powyżej.
 7. Zarząd może przyjąć do Stowarzyszenia osobę ubiegającą się o członkostwo, która nie spełnia wszystkich kryteriów wskazanych w ust. 1 powyżej, w przypadku w którym uzna, że osoba ta wyróżnia się zaangażowaniem w pracę na rynku ślubnym oraz daje gwarancję prawidłowego realizowania celów Stowarzyszenia.
 8. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu, może zostać zweryfikowana przez Zarząd w Krajowym Rejestrze Długów.
 9. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia członka w poczet Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 10. Uchwały Zarządu dotyczące przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§19

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 2. uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. obowiązkowego uczestnictwa w corocznym Walnym Zebraniu Członków,
 4. przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym: postanowień Regulaminu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu,
 5. regularnego opłacania składek członkowskich.
 6. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
 7. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
 8. brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 9. wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania Stowarzyszenia,
 10. wnioskowania o podjęcie przez Stowarzyszenie konkretnych szkoleń/warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego oraz decydowania o ich wyborze,
 11. wnioskowania o podjęcie przez Zarząd konkretnych czynności dla realizacji celów SPBŚ,
 12. posiadania legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia.

§20

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
 2. skreślenie z listy członków,
 3. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
 4. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
 5. śmierci członka.
 6. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu w przypadku:
 7. działalności sprzecznej z postanowieniami Regulaminu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 8. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy,
 9. nieobecności członka Stowarzyszenia na co najmniej dwóch Walnych Zebraniach Członków
  w okresie każdej z kadencji,
 10. wszelkich przejawów działalności na szkodę Stowarzyszenia, w tym w szczególności naruszenia: zasady poufności, zasady wzajemnej lojalności, zasady koleżeństwa, zasad etyki zawodowej oraz innych czynności powodujących utratę lub obniżenie/naruszenie zaufania osób lub podmiotów trzecich do Stowarzyszenia Polskiej Branży Ślubnej,
 11. prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo określone w rozdziałach: XIX, XXIII, XXV, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI oraz XXXVII Kodeksu Karnego,
 12. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 13. Zarząd, na wniosek członka Stowarzyszenia, w uzasadnionych przypadkach, może zawiesić członka Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej w jego prawach i obowiązkach na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§21

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia przekazania mu uchwały. Zarząd przekazuje członkowi uchwałę w formie e-mailowej, na jego adres podany
  w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia bądź skreślenia jest ostateczna.

 

Rozdział V

Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia

§22

 1. Środki finansowe na działalność Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków lub innych form wsparcia przez podmioty publiczne, prywatne, jak i organizacje pozarządowe.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Stowarzyszenia.

§23

Stowarzyszenie Polskiej Branży Ślubnej nie prowadzi działalności gospodarczej.

§24

Stowarzyszenie nie może:

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

 

Rozdział VI

Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia

 §25

Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków i dla swojej ważności wymaga łącznego spełniania poniższych warunków:

 1. kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
 2. zgody wszystkich Członków Założycieli.

 

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 §26

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków i dla swojej ważności wymaga łącznego spełniania poniższych warunków:
 2. kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
 3. zgody wszystkich Członków Założycieli.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Polskiej Branży Ślubnej, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu. Majątek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 

§27

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyboru władz Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej, znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Członków Założycieli.
 2. Regulamin Stowarzyszenia uchwalony na Zebraniu Członków Założycieli w dniu 30.03.2020 roku wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zebrania Członków Założycieli, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania we właściwej ewidencji.

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).